Ұлы Отан соғысына қатысушылар
Бирюков Илья Иванович
(02-08-1922 - )

Илья Иванович Бирюков тоќсан жастан асса да, ґзініѕ  жетпіс бес немесе сексен  жастаєы жерлестерінен јлдеќайда жас кґрінеді. Ґз заманында ол темекі тартып, ішімдік ішпеген, табиєатпен жалєыз ќалєанды ўнатады. 1922 жылы 2 тамызда Кґкпекті ауылындаєы  жўмысшы Бирюков Иванныѕ отбасында Илья дїниеге келді. Јкесі жастайынан ўлын табиєатты сїюге баулиды. Жаќын маѕдаєы орманєа апарып, аѕ аулау ісіне баулыды.  Ол 11 жастан аѕ аулаумен айналысып, орман санитары болды. 1942 жылы жас  Илья Бирюков јскер ќатарына  шаќырылады.  Басќа ќатарластары сияќты  немец басќыншыларына ќарсы соєысты. Соєыс Илья  Иванович Бирюков  їшін 1949 жылєа дейін созылды. Ол КСРО-ныѕ ќиыр шыєысын Гермениядан азат етті. Ефрейтор, кавалерист И.И.Бирюков туєан ауылына оралып, 1950 жылдан бастап, ЖЖБ-546 токарь болып жўмыс істейді. Бір ўйымда  32 жыл жўмыс істеген ол ґз тјжірибесін  жас токарьларєа їйретті. Ґз ўлы Владимирмен  бірге 18 адамды токарь ісіне баулиды. 1961 жылы їздік токарь И.И.Бирюковты Ќаз.ССР Жоєарєы Кеѕесі депутаттыќќа сайлады.И.И.Бирюковтыѕ кґптеген марапаттары бар:ІІ дјрежелі Отан соєысыныѕ ордені, «Жапонияны жеѕгені їшін» медалі, «Снайпер» тґс белгісі, «Еѕбек ардагері», «Ўлы Отан соєысы жылдарында  Германияны жеѕгені їшін», мерейтойлыќ медалдар жјне таєы басќа. 1970 жылдан бастап И.И.Бирюков ґнертапќыш, ґндіруші болып јйгіленеді.  Оныѕ жаѕашылдыќ жўмыстарыныѕ бірі:бўрєылау ќондырєысында  цилиндр двигательдерін, тетіктерін жасауєа бейімделу. 1982 жылы Илья Иванович Бирюков  ќўрметті еѕбек демалысына  шыєады. Алайда оныѕ екінші мамандыєы бар. Оны ауданымызда  барлыєы керемет орманшы ретінде  жаќсы біледі.  Орманшыныѕ ўлы Илья Иванович Бирюков балалыќ шаєынан орманды аралаєанд ўнататын. Бўл оныѕ аѕ аулауєа ќызыєушылыєын оятумен ќатар аудандаєы барлыќ аѕдарды танып білуге  мїмкіндік берді. Кґкпекті аумаєында жасыл желеѕніѕ аздыєы оны алаѕдатты. Сол себепті 30 жыл бўрын Илья Иванович  Ильин бастауына 200 кґшет отырєызды. Жылдар ґтіп, аєаштар ќаулап ґсті. Бос уаќытыѕды осы аєаштардыѕ: ќызылтал, терек, кґктерек саясында ќызыќты ґткізуге болады. Јрбір жыл сайын ќыс ґткен соѕ, кґктемде Илья Иванович ґзініѕ отырєызєан  тјлім баєына асыєады. Сергек јрі ќуатты  И.И.Бирюков тјлім баќты ќызыќтап, кїні бойы уаќытын сонда ґткізеді. Ќазір И.И.Бирюков  тоќсан  жасќа толєан. Ол дені сау ўлымен немерелерімен бірге Шыєыс Ќазаќстан  облысы ,Кґкпекті ауданы, Кґкпекті ауылында  тўрып жатыр.

Ардагерлер тізіміне қайтып оралу